Giấc mộng xuân trong ngõ Hồ Lô
(《葫蘆巷春夢─葉石濤短篇小說》)

書刊名: Giấc mộng xuân trong ngõ Hồ Lô
(《葫蘆巷春夢─葉石濤短篇小說》)
     越南文
出版資訊: Hà Nội: Nhà xuất bản Văn học, 2017