Lược sử văn học Dài Loan
(《台灣文學史綱》)

書刊名: Lược sử văn học Dài Loan
(《台灣文學史綱》)
     越南文
出版資訊: Hà Nội: Nhà xuất bản Đại học Sư phạm, 2018
譯者: Phạm Tú Châu, Trần hải Yến, Bùi Thiên Thái, Lê Xuân khai</br> (范秀珠、陳氏海燕、裴氏天台、黎春開)